Tamil Music Composer ( 0 - 12 )

C. R. Subbaraman

S. M. Subbaiah Naidu

R Govardhanam

Karthik Guru