Hindi Influencer ( 0 - 12 )

Suraj Pal Singh

Vivek Choudhary

Shyrinn Anicka

Anishka Khantwaal

Deeksha Khurana

Roshan Gupta

Surbhi Rathore

Om Baraiya

Tarun Kinra

Reet Narula

Nisha Bhatt

Swati Sharma