Bengali Movie Actor ( 0 - 12 )

Koushik Kar

Ferdaus Ahmed

Nirmal Kumar

Kaushik Sen

Sudip Mukherjee

Sayak Chakraborty