Bengali Movie Actor ( 0 - 12 )

Anindya Sain

Joy Banerjee

Swatilekha Sengupta

Koushik Kar

Ferdaus Ahmed

Nirmal Kumar