Punjabi Singer ( 0 - 12 )

Nawaaz

Shinda Kahlon

Arvind Rajput

Shivjot

Asa Singh Mastana

Noor Chahal