Urdu TV Actress ( 12 - 24 )

Anzela Abbasi

Aiza Awan

Sherry Shah