Shah Rukh Khan At Magnetic Maharashtra Convergence 2018