Bigg Boss 4 Online Voting

Aajeedh / 2333 Votes
Ramya / 2996 Votes
Gabriella / 2292 Votes
Som Shekar / 2339 Votes
Shivani Narayanan / 2275 Votes