Bigg Boss 4 Online Voting

Aajeedh / 2328 Votes
Ramya / 2986 Votes
Gabriella / 2289 Votes
Som Shekar / 2339 Votes
Shivani Narayanan / 2272 Votes