Bigg Boss 4 Online Voting

Aajeedh / 2331 Votes
Ramya / 2988 Votes
Gabriella / 2291 Votes
Som Shekar / 2339 Votes
Shivani Narayanan / 2272 Votes