Bigg Boss 4 Online Voting

Aajeedh / 2324 Votes
Ramya / 2975 Votes
Gabriella / 2287 Votes
Som Shekar / 2338 Votes
Shivani Narayanan / 2267 Votes