Bigg Boss 4 Online Voting

Aajeedh / 2333 Votes
Ramya / 2993 Votes
Gabriella / 2291 Votes
Som Shekar / 2339 Votes
Shivani Narayanan / 2274 Votes