Bigg Boss 4 Online Voting

Aajeedh / 2335 Votes
Ramya / 2997 Votes
Gabriella / 2293 Votes
Som Shekar / 2339 Votes
Shivani Narayanan / 2276 Votes