Bigg Boss 4 Online Voting

Aajeedh / 2315 Votes
Ramya / 2969 Votes
Gabriella / 2284 Votes
Som Shekar / 2336 Votes
Shivani Narayanan / 2263 Votes